cím: 1107 Budapest, Száva u. 12. --- fax: (06 1) 262 2304
tel: (06 1) 260 7610
e-mail: info@zar-vasalas.hu
On-line áruházBemutatkozunkÚjdonságokKapcsolatSzállítási feltételekAdatkezelési tájékoztatóElállási nyil.Zár-Vasalás '97 Szerszámkereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Száva utca 12.
cégjegyzékszám: Cg.01-10-043357, adószám: 12235584-2-42
adatvédelmi azonosító: NAIH-86486/2015


Általános fizetési, szállítási és szerződési feltételek


1. Megrendelés összeállítása

1.1 A Vevő az áru kategóriák segítségével kiválasztja a megfelelő terméket, beírja a megrendelendő darabszámot és a kosárba helyezi azt.

1.2 A rendszer attól függően, hogy regisztrált Vevőről vagy új Vevőről van szó, kiszámítja a kapható árkedvezményt, és elkészít egy ajánlatot a Vevő számára.

1.3 Amennyiben az adatokat módosítani kell, ez a darabszámok változtatásával, illetve a kosár törlésével és újbóli összeállításával lehetséges.

1.4 Az Általános szerződési feltételek elfogadása után a Vevő által megadott e-mail címre egy levél érkezik, melyben az ajánlat részletei szerepelnek, és egy visszaigazolást kér az e-mail tulajdonosától. Ha ez a visszaigazolás megtörténik, csak utána küldi el az adatokat az Eladó részére.


2. Szerződés létrejötte

2.1 A Vevő által leigazolt (a megrendelésben megadott e-mailcímről a Eladónak megküldött megrendelés) szerződési ajánlatnak minősül. A szerződés a 2.3. pont szerint akkor jön létre, amikor a megrendelést az Eladó visszaigazolta. A Vevő megrendelésének az Eladó részéről történt rögzítése nem minősül az ajánlat elfogadásának.

2.2 Az Eladó a megrendelés beérkezését és rögzítését követően a Vevő által megadott elérési lehetőségen keresztül felveszi a Vevővel a kapcsolatot, és tisztázza a megrendelés összes adatát.

2.3 Amennyiben a rendelésben a Vevő egyértelműen jelöli meg a megrendelt terméket, illetve az Eladó részéről is elvégezhető a termék azonosítása, tisztázott az ár, szállítási feltétel, szállítási határidő, fizetési feltétel, stb., az Eladó erre vonatkozó visszaigazolásával a szerződés létrejön.


3. Szállítási határidő

3.1 A Webáruházban megjelenített termékek információs ablakában "RAKTÁRON" szöveggel megjelölt, és az Eladó által a 2.3. pont szerint visszaigazolt termékek szállítási határideje Magyarországon belül, a kiszállítás módjára vonatkozó megállapodástól függően 1-2 munkanap.

3.2 Azon termékek vonatkozásában, amelyek az információs ablakban nincsenek "RAKTÁRON" szöveggel megjelölve, az Eladó a szállítás lehetséges idejéről csak tájékoztató jellegű információt közöl.

3.3 Az Eladó a megegyezett szállítási határidőn belüli részteljesítésre jogosult.


4. Szállítás módja, díja

4.1 40.000,-Ft nettó áruérték alatt +30% felárral, futárszolgálattal (költségviselő a megrendelő!) történő házhozszállítással teljesítjük.

4.2 Házhozszállítás díja, futárszolgálattal (Express One) 24 órán belüli teljesítés! (Megj: A 12 óra után beérkezett megrendeléseket csak másnap tudjuk feldolgozni! Létrát NEM tudunk futárral küldeni!)

       Express One díjszabás 2019.01.01-től (díjak forintban):
  ÁTUTALÁSOSUTÁNVÉTES
 súly   nettó díj / cím   bruttó díj / cím   nettó díj / cím   bruttó díj / cím
 0 - 5.0 kg1030130811351441
 5.1 - 10.0 kg1116141812211551
 10.1 - 15.0 kg1169148512741618
 15.1 - 20.0 kg1408178815131922
 20.1 - 25.0 kg1544196116492094
 25.1 - 30.0 kg1888239819932531
 30.1 - 40.0 kg2232283523372968
 40.1 - 50.0 kg2574326926793402
 50.1 - 60.0 kg3432435935374492
 60.1 - 70.0 kg4290544843955582
 70.1 - 80.0 kg5148653852536671
 80.1 - 90.0 kg6006762861117761
 90.1 - 100.0 kg7206915273119285
       Nettó 40.000,-Ft alatti vásárlásnál a vevő fizeti a fenti díjakat!

4.3 40.000,-Ft feletti megrendeléseket szerződéses partnereinknek vidékre heti gyakorisággal, Bp-re 24 órán belül díjmentesen házhoz szállítjuk.


5. A teljesítés helye

5.1 Az árak az Eladó telephelyén, a belföldi forgalom számára vámkezelve értendők. A kiszállítás árait az Eladó a pontos adatok tisztázása után tudja csak megadni.


6. Fizetési feltétel

6.1. A katalógusban megadott, forint árak az Eladó által meghatározott mindenkor aktuális Forint-EURO szorzóval kerülnek kiszámításra, az ÁFA a mindenkori érvényes törvényeknek megfelelően, külön feltüntetve kerül kiszámlázásra a szállításkor megküldött számlában.

6.2 Az okmányoknak megfelelően átvett áru számlaellenértékének kifizetése a mindenkori érvényes szerződésben megállapodott fizetési feltétel szerint történik.

6.3. A fizetési határidőn túl teljesített számla értéke után az Eladó késedelmi kamatot számít fel a fizetési határidő lejárati napjától számítva. A késedelmi kamat mértéke: a Magyar Nemzeti Bank mindenkori jegybanki alapkamatának kétszerese.

6.4 Késedelmes fizetés vagy fizetés elmulasztása esetén az Eladó által még nem teljesített tételek szállítását eladó felfüggesztheti, a szerződéstől elállhat, illetve Vevőtől a további tételek szállításához fizetési biztosítékot kérhet.


7. Vis Major

7.1 A rendkívüli természeti, gazdasági vagy politikai események, amelyek a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vis majornak minősülnek, így például a katasztrófa helyzet, tűzeset, árvíz, rendkívüli hóakadály stb. A vis major miatti akadályt írásban kell jelezni. Az új feltételekben haladéktalanul meg kell állapodni a körülmények figyelembe vételével.


8. Az áru átvétele, ellenőrzése

8.1. Az áru átvételére csak a Vevő jogosult, más az ő nevében más személy csak teljes bizonyító erejű vagy cégszerű meghatalmazással veheti át az árut. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését Vevőnek az átvételt, illetve a beérkezést követően azonnal el kell végeznie.


9. Kellékszavatosság

9.1. A Vevő a termék hibája esetén a Webáruházzal, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hiba kijavítását a Webáruház költségére. A hibát a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban A Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

9.2. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.3. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


10.Termékszavatosság

10.1. A Vevő a termék hibája esetén a gyártóval vagy a forgalmazóval, importőrrel (a továbbiakban együttesen: Gyártó) szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét, ha a fenti kellékszavatossági jogával nem kíván élni. A Vevő a Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

10.2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.3. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

10.4. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vevő.


11. Jótállás

11.1. A Webáruház jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.


12. Elállás

12.1. A fogyasztónak minősülő Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

12.2. Az elállási szándék szóban (telefonon vagy a Webáruház székhelyén), írásban (postai úton vagy a Webáruház székhelyén átvetett levélben) vagy e-mailben közölhető vagy jelzett egyértelmű nyilatkozattal, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján.

12.3. A Webáruház mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.


13. Jogviták

13.1. A Vevő a Webáruházzal szemben vitás kérdésekben békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat, illetve fogyasztóvédelmi panaszt terjeszthet elő.

13.2. A Webáruház vonatkozásában a jogviták, panaszok intézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek:
  • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
  • Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28., központi telefonszám: +36-1-354-6000)
  • Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban, Budapesten bármelyik kerületi hivatalban benyújthatják. Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja a panaszt a megfelelő helyre. A járási hivatalok elérhetősége a következő honlapon található: http://www.jaras.info.hu/jarasi-hivatalok

    Másodfokú fogyasztóvédelmi jellegű ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el. Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., e-mail: fogyved.2.fok@pest.gov.hu


14. Szerzői jog

14.1. A Webáruház teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen jogok megsértése kártérítési felelősség érvényesítésével jár.


15. Adatvédelem, adatkezelés

15.1. A Webáruház az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. A Webáruház adatkezelése annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességes és törvényes módjának.

15.2. A Webáruház csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Webáruház személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

15.3. A Webáruház használata során a Vevők által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, lakcím, szállítási, illetve számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

15.4. A Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

15.5. A Webáruház üzemeltetője a Vevő által megrendelt termékekről a Vevő nevét és lakcímét tartalmazó számlát készít, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

15.6. A Vevő az adatainak a rendszerből való törlését, módosítását bármikor e-mail útján vagy levélben, írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A Vevő a hírlevélről leiratkozhat e-mailben, levélben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével.

15.7. A Webáruházban történő vásárlással a Vevő kijelenti, hogy hozzájárul személyes adatainak a fenti korlátozásokkal való kezeléséhez.


16. Egyéb feltételek

16.1 A szerződés által nem szabályozott egyéb feltételekre a PTK előírásai az irányadók.


Az üzemeltető fenntartja a Webáruház jelen Általános Szerződési Feltételei módosításának jogát a módosítás hatályba lépését követően létrejövő ügyletek vonatkozásában.


Budapest, 2017. január 1.

Zár-Vasalás '97 Szerszámkereskedelmi Zrt. (üzemeltető)


A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.